Gebruiksvoorwaarden

1. PREAMBLE

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties betreffende de door torrefactory project sa/nv binnen haar torrefactory project internet shop te koop aangeboden producten, met uitsluiting van alle andere voorwaarden (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk en door beide partijen goedgekeurd hiervan is afgeweken).

2. DEFINITIES

De in deze Algemene Voorwaarden of op de website van torrefactory project gebruikte termen dienen als volgt te worden begrepen: 2.1. torrefactory project: de website van torrefactory project sa/nv waarop de producten worden gepresenteerd en verkocht aan klanten. alle domeinen (.be, .lu, .fr, .nl,...) en gelinkte url's vallen onder de naam torrefactory project. 2.2. klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar, die via de website van torrefactory project een bestelling plaatst voor product(en). 2.3. 2.3. bestelling: verzoek tot het sluiten van een verkoopovereenkomst door de klant tussen torrefactory project sa/nv en de klant van de torrefactory project internetwinkel betreffende de door torrefactory project aangeboden producten. 2.4. productbeschrijving: verwijst naar de informatie (tekst, foto's, afbeeldingen, classificatiesysteem per categorie, etc.) met betrekking tot een product dat te koop wordt aangeboden op de torrefactory project site. 2.5. Producten: alle goederen die door de torrefactory project sa/nv te koop worden aangeboden via de torrefactory project Internet Boutique. 2.6. Transactie: alle handelingen, veilige verwerking, autorisaties en overeenkomsten met betrekking tot de betaling van producten die met een creditcard of een andere virtuele transactiemethode op de site worden besteld.

3. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en aanvaardt deze uitdrukkelijk en zonder voorbehoud door het plaatsen van de bestelling.

4. SUBJECT

torrefactory project sa/nv biedt online producten te koop aan (artikel 5) die betrekking hebben op koffie, thee en infusies. de klant logt in op de website en plaatst, door zijn winkelmandje te vullen, een bestelling van de producten die hij tijdens het surfen op de site heeft gekozen (artikel 6). de gekochte producten worden online betaald via een van de oplossingen die op de site worden aangeboden (artikel 8). torrefactory project bevestigt de aanvaarding van de bestelling per e-mail en de producten worden binnen een bepaalde termijn aan de klant geleverd (artikel 7).

5. PRODUCTEN

Alleen producten waarvoor een "product sheet" is gepubliceerd op de website van het torrefactory project kunnen worden verkocht.

6. BESTELLING

6.1. alle door de klant verstrekte informatie tijdens het coderen van gegevens met betrekking tot de bestelling is bindend. torrefactory project is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele fouten van de klant in de contactgegevens van de ontvanger van de bestelling (afleveradres, factuuradres, enz.) en voor eventuele vertragingen in de levering of het niet kunnen leveren van de bestelde producten die het gevolg kunnen zijn van dergelijke fouten. 6.2. de automatische registratiesystemen vormen het bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling. 6.3. na ontvangst van de bestelaanvraag bevestigt torrefactory project de aanvaarding van de bestelling door een bevestigingsbericht te sturen naar het e-mailadres dat de klant bij de registratie van de bestelling heeft opgegeven. de verkoop komt pas tot stand na verzending van de orderbevestiging. 6.4. in het algemeen en zonder enige rechtvaardiging behoudt torrefactory project zich het recht voor elke bestelling van een klant te weigeren of te annuleren, met name in geval van een betalingsprobleem voor de betreffende bestelling of een geschil met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling. 6.5. met uitzondering van de categorie "op bestelling" zijn bijna alle producten op voorraad. als het bestelde product niet (meer) direct leverbaar is, zal torrefactory project de klant per e-mail informeren over de levertijd. als de klant niet tevreden is met de opgegeven levertijd, kan hij/zij ervoor kiezen de bestelling te wijzigen of te annuleren. 6.6. Alleen handelingsbekwame personen kunnen een bestelling plaatsen.

7. LEVERING

7.1. na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door de transactieverwerker verbindt torrefactory project zich ertoe de bestelde producten naar de klant op het opgegeven leveringsadres te verzenden binnen een termijn die doorgaans varieert van 1 tot 3 werkdagen, afhankelijk van de bestemming. alle details over de levertijden zijn beschikbaar op de website van torrefactory project. 7.2. door het plaatsen van een bestelling verbindt de klant zich ertoe om bij ontvangst van de goederen alle belastingen, rechten, heffingen en andere huidige en toekomstige lasten te betalen die verschuldigd zijn voor de levering van de bestelde producten. de torrefactory project sa/nv kan hiervoor niet hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. 7.3. de levering wordt uitgevoerd door bpost en uitsluitend in belgië. leveringstarieven en levertijden zijn beschikbaar op de website van torrefactory project. in geval van te late levering kan de klant geen schadevergoeding eisen van torrefactory project of de vervoerder. 7.4. bij ontvangst van de bestelde producten dient de klant of ontvanger de goede staat van het geleverde product te controleren. in het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, dient de klant of ontvanger onmiddellijk het nodige voorbehoud te maken bij de vervoerder op het moment van de levering. 7.5. als een pakket ondanks de verschillende bezoeken van de vervoerder (maximaal drie bezoeken) niet wordt ontvangen, wordt het teruggestuurd naar torrefactory project en wordt de ontvanger per e-mail op de hoogte gesteld. de koper kan om een extra levering vragen en draagt de kosten daarvan (zelfs als de eerste verzending gratis was). 7.6. Het is klanten of ontvangers van de producten verboden de gekochte producten geheel of gedeeltelijk door te verkopen.

8. OPDRACHT

8.1. in overeenstemming met de geldende wetgeving voor verkoop op afstand (wet van 14 juli 1991), heeft de klant het recht om af te zien van zijn aankoop zonder boete en zonder opgave van redenen. de klant heeft een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de bestelde producten om deze terug te sturen naar torrefactory project voor omruiling of terugbetaling. om een terugbetaling of omruiling te bekomen moet de klant de nieuwe producten (met de leveringsbon) in hun originele verpakking, onbeschadigd, met alle toebehoren (zoals handleidingen en documentatie) terugsturen naar het volgende adres: torrefactory project logistics centre the torrefactory project sa/nv Rue des griottes, 20 5100 wépion België2.Indien de producten binnen de bovengenoemde voorwaarden en termijn aan torrefactory project worden geretourneerd, verbindt torrefactory project zich ertoe de door de klant betaalde bedragen (met uitzondering van de leveringskosten) kosteloos terug te betalen.

9. PRIJS

9.1. de op de productbladen vermelde prijs is exclusief transportkosten. 9.2. de in de orderbevestiging vermelde prijs is de definitieve prijs, inclusief alle belastingen en inclusief btw. deze prijs omvat de prijs van de producten, de handling-, verpakkings- en opslagkosten en de verzendkosten. 9.3. torrefactory project behoudt zich het recht voor de prijs van de producten op elk moment te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment dat de bestellingen worden geregistreerd.

10. BETALING

10.1. de prijs van de producten is contant betaalbaar via één van de op de site aangeboden betaalmiddelen op de dag van de bestelling. 10.2. de bescherming tegen frauduleus gebruik van het voor de transactie gebruikte betaalmiddel, met name als gevolg van piraterij, en tegen eventuele geschillen over de betaling van de prijs van een bestelling wordt door stripe gewaarborgd. 10.3. de door de klant gevalideerde bestelling wordt pas effectief wanneer het secure bank payment center en het stripe bedrijf hun akkoord hebben gegeven over de uitvoering van de transactie. in geval van weigering door het secure bank payment center of het stripe bedrijf wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht. 10.4. de informatie betreffende de bestelling is onderworpen aan een geautomatiseerde gegevensverwerking waarvoor stripe verantwoordelijk is. het doel van deze geautomatiseerde gegevensverwerking is de bestrijding van creditcardfraude. stripe en torrefactory project zijn de ontvangers van de gegevens betreffende de bestelling. indien de gegevens betreffende de bestelling niet worden doorgegeven, kan de transactie niet worden uitgevoerd en geanalyseerd. in geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, onregelmatige aangifte of onregelmatigheid kunnen de gegevens betreffende de bestelling die verband houden met deze onbetaalde bestelling worden opgenomen in een betalingsincidentenbestand.

11. VERANTWOORDELIJKHEID

11.1. torrefactory project en torrefactory project sa/nv zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van oneigenlijk gebruik van de verkochte producten. 11.2. torrefactory project of de torrefactory project sa/nv is niet aansprakelijk voor wijzigingen aan de producten door de fabrikanten. 11.3. de aansprakelijkheid van torrefactory project of de torrefactory project sa/nv is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eenvoudige fouten of weglatingen die ondanks alle voorzorgsmaatregelen bij de presentatie van de producten kunnen zijn opgetreden. met name de op de site gepresenteerde foto's dienen ter informatie. in geen geval kan een wijziging van de verpakking of de inhoud van een product worden ingeroepen in geval van een discrepantie ten opzichte van de op de site beschikbare foto. de in de productbladen gepubliceerde aanwijzingen dienen slechts ter informatie. de klant verbindt zich ertoe de door de fabrikant op of in de verpakking van het product aangebrachte aanwijzingen aandachtig te lezen. het zijn deze aanwijzingen die de informatie (en met name de doseringen en contra-indicaties) bevatten die de gebruiker in acht moet nemen. 11.4. deze site bevat links naar andere websites. noch torrefactory project noch de torrefactory project sa/nv kan verantwoordelijk worden gehouden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze websites, noch voor de inhoud van externe websites die een link hebben naar de torrefactory project website.

12. GARANTIE

12.1. in geen geval kan torrefactory project of de torrefactory project sa/nv aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van de wetten en voorschriften die gelden in het land van ontvangst. de aansprakelijkheid van torrefactory project of de torrefactory project sa/nv is uitsluitend beperkt tot de waarde van het product in kwestie, zoals vastgesteld op de datum van verkoop. de klant kan contact opnemen met de klantenservice via het e-mailadres dat is vermeld op de website van torrefactory project.

13. PERSOONLIJKE GEGEVENS

13.1. Het verzamelen van persoonsgegevens in het kader van de verkoop op afstand is verplicht, aangezien deze gegevens essentieel zijn voor de verwerking en levering van bestellingen. 13.2. torrefactory project leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, zoals herzien door de wet van 11 december 1998, die rekening houdt met de Europese richtlijnen van 24 oktober 1995. deze wet bepaalt dat het bedrijf dat persoonsgegevens verzamelt, de toestemming moet hebben van de betrokkene, dat de gegevens nauwkeurig moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor een nauwkeurig, duidelijk en legaal doel. In overeenstemming met de wet is de verwerking van persoonsgegevens van klanten aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De klant heeft het recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de hem betreffende gegevens, waarvan hij gebruik kan maken door contact op te nemen met torrefactory project. 13.3. torrefactory project en de torrefactory project sa/nv verbinden zich ertoe de contactgegevens van hun klanten nooit aan derden mee te delen.

14. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De teksten, lay-out, illustraties, foto's, productbladen en andere elementen op deze site worden beschermd door het auteursrecht en, in het algemeen, door de beginselen van het intellectueel eigendomsrecht. de inhoud van de torrefactory projectsite mag niet worden gekopieerd. de inhoud van de site van torrefactory project mag niet worden gewijzigd, op een andere site worden geplaatst of in enige vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van torrefactory project sa/nv. deze site kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door het auteursrecht van derden worden beschermd. torrefactory project verleent geen toestemming om op enigerlei wijze gebruik te maken van hun intellectuele eigendom of die van derden.

15. GESCHIL EN TOEPASSELIJK RECHT

In geval van moeilijkheden bij de toepassing van dit contract behouden de klant en torrefactory project / the torrefactory project sa/nv zich het recht voor om een minnelijke oplossing te zoeken alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen. indien dit niet gebeurt, zijn enkel de rechtbanken van namur bevoegd, ongeacht de plaats van levering van de producten of de woonplaats van de klant. de contracten en alle rechtsverhoudingen tussen de klant en torrefactory project / the torrefactory project sa/nv worden beheerst door het belgische recht.
pin_drop